ABSOLUUT MAGAZINE

170307_ABSOLUUT_GLAS6213
170307_ABSOLUUT_GLAS6254
170307_ABSOLUUT_GLAS6307

Production & styling
ABSOLUUT MAGAZINE // GLASSDESIGN

PHOTOGRAPHY: FREDERIK VERCRUYSSE